torsdag 10 december 2009

Mål och Vision för SCBC

Vision:

SCBC skall vara det självklara svenska centret för utbytet med Chile inom näringsliv, forskning och utveckling.


Övergripande delmål:

Främja utvecklandet av affärsrelationer mellan deltagande intressenter för att säkerställa långsiktiga affärsmöjligheter mellan näringslivsvänorterna Katrineholm - Valparaiso och Vingåker - Coltauco. Successivt skall samarbete utvecklas direkt mellan ytterligare orter i Sverige och Chile.


Strategi:

Vi skall uppnå detta genom att:

Vidareutveckla samarbetet mellan företag, organisationer, universitet och högskolor.
Stödja gemensam forskning och utveckling inom prioriterade områden.
Verka för arrangerandet av mässor, utställningar och enskilda eller delegationsbesök.
Profilera Katrineholm och Vingåker som centralområde för ett internationellt handelscentrum.

Målgrupper:

Intressentföreningen vänder sig i första hand till företag som vill och kan utnyttja de möjligheter som finns i Chile.

Andra viktiga målgrupper är:
Samarbetspartners – i offentlig och privat sektor.
Högskolor och Universitet
Internationella nätverk

Verksamhetsidé:

Intressentföreningen för SCBC är en icke vinstdrivande förening utan bindningar till enskilda organisationer eller företag. Föreningens aktiviteter ska bidra till företagens affärsutveckling och ökad konkurrenskraft på den globala marknaden. Föreningen arbetar för framtidens näringsliv, det vill säga branscher och företag som bidrar eller kommer att bidra till en framtida hållbar tillväxt i regionen.
METAS Y VISIÓN DE “SWEDISH CHILEAN BUSINESS CENTER” (SCBC )

VISIÓN
SCBC será un centro sueco líder en cuanto al intercambio con Chile en la actividad económica, la investigación y el desarrollo.

MISIÓN
La Asociación de Intereses SCBC es una Asociación sin fines de lucro, sin vínculos con organizaciones o sociedades específicas. Las actividades de la Asociación deben contribuir al desarrollo de negocios y a una mayor competitividad en el mercado global. La Asociación trabaja para la actividad económica del futuro, es decir, para sectores y empresas que contribuyen o contribuirán a un futuro crecimiento sostenible en la Región.

OBJETIVO GENERAL
Fomentar el desarrollo de relaciones comerciales entre los miembros interesados para así garantizar así oportunidades de negocio a largo plazo entre ellas y las Ciudades Hermanas en las actividades económicas Katrineholm - Valparaíso y Vingåker – Coltauco, desarrollando progresivamente la cooperación directa entre otros municipios suecos y chilenos.

ESTRATEGIA
Vamos a lograr esto al
· Desarrollar la cooperación entre empresas, organizaciones, universidades y otras escuelas superiores.
· Apoyar investigación y desarrollo conjunta en áreas prioritarias.
· Promover la organización de ferias, exposiciones y visitas individuales o de delegaciones.
· Perfilar la Región de los Municipios Katrineholm y Vingåker como un Centro de Comercio Internacional.

GRUPO META
La Asociación de Intereses SCBC se dirige, en primer lugar, a empresas que quieren y pueden tomar ventaja de las oportunidades que existen en Chile.

OTROS GRUPOS META IMPORTANTES SON
Socios colaboradores - en los sectores público y privado.
Universidades y otras Escuelas Superiores
Redes internacionales

Para obtener información adicional acerca de SCBC póngase en contacto con Hans Wallin, el Presidente de SCBC: hans.wallin@cesium.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar